Predstavitev

Na dopisni seji 20. zbora članov, ki je potekala od 24. do 26. marca 2020,
so bili izvoljeni za štiri letni mandat v

Upravni odbor:

 • Dunja Špendal – predsednica
 • Nuša Repše – podpredsednica
 • Nuša Repše – tajnica
 • Jožica Valenčak – blagajničarka
 • Ljubo Arsov – član
 • Zinka Kosmač – članica
 • Danica Pandel – članica
 • Tomo Homan – član
 • Matjaž Erčulj – član
 • Vesna Buh – članica

Nadzorni odbor:

 • Majda Šilar
 • Duša Drašček
 • Majda Mušič

Častno razsodišče:

 • Drago Milovac
 • Rajko Tarle
 • Biseka Čičerov

Turistično društvo Trzin je bilo ustanovljeno 9. aprila 1999. Od leta 2007 je njegov naziv:
Turistično društvo Kanja Trzin, Ljubljanska c. 12/f Trzin.

Sedež društva je v Centru Ivana Hribarja, kjer je tudi občinsko informacijsko središče.

Od začetnih 31, društvo na dan 31. 12. 2009 šteje 201 člana, od tega 59 mladih.

Društvo deluje v javnem interesu.

Turistično društvo Kanja v tretjem mandatu vodi 11 – članski upravni odbor,
predsednica Jožica Valenčak – tel. 01 564 47 30, GSM 031 668 615,
podpredsednica društva Dunja Špendal,
tajnica društva Valentina Kralj.


Na 16. volilnem zboru članov, dne 29. 3. 2016, so bili izvoljeni:
predsednik LJUBO ARSOV
podpredsednici JOŽICA VALENČAK in KLAVDIJA TRETJAK
tajnica TJAŠA SALOBIR LIPOVŠEK
in 11 članov upravnega odbora

Posamezna področja pokrivajo komisije, ali jih vodijo mentorji, kot:

 • za urejenost kraja: predsednica Dunja Špendal
 • delavnica ročnih del: mentorica Milena Črv
 • rezbarska skupina: mentor Marijan Vodnik
 • odrasla folklorna skupina Trzinka: mentor Janez Florjanc
 • za kroniko društva: Marija Klopčič
 • za fotokroniko in spletno stran: Zinka Kosmač.

Na 17. zboru članov, dne 21. marca 2017, so bile soglasno sprejete spremembe in dopolnitve organov društva.
Predsednik: LJUBO ARSOV,
podpredsednica: KLAVDIJA TRETJAK,
tajnica: NUŠA REPŠE,
blagajničarka: MAJDA ŠILAR
in 9 članov upravnega odbora.

Posamezne delavnice in komisije vodijo predsednica in mentorji:

 • urejenost kraja: predsednica Dunja Špendal
 • delavnica ročnih del: mentorica Milena Črv
 • delavnica rezbarjev: mentor Marijan Vodnik
 • folklorni skupini Trzinka: mentor Janez Florjanc
 • delavnica likovnih del: mentorica Majda Šilar
 • kronika društva: Jožica Valenčak
 • fotokronika in spletna stran: Zinka Kosmač

Na 18. zboru članov, dne 21. marca 2018, so bile soglasno sprejete spremembe in dopolnitve organov društva.
predsednica: DUNJA ŠPENDAL,
podpredsednica: KLAVDIJA TRETJAK,
tajnica: NUŠA REPŠE,
blagajničarka: JOŽICA VALENČAK,
upravni odbor: Ljubo Arsov, Matjaž Erčulj, Tomo Homan, Zinka Kosmač, Danica Pandel, Nuša Repše, Dunja Špendal, Klavdija Tretjak in Jožica Valenčak.

Nadzorni odbor: predsednik Tomaž Kadunc, članici: Tina Kralj in Majda Mušič


Častno razsodišče: predsednik Drago Milovac, člana: Majda Šilar in Miro Štebe
Na 19. zboru članov, dne 21. marca 2019 so bile soglasno sprejete spremembe in dopolnitve organov društva.
Predsednica: Dunja Špendal
Podpredsednica: Nuša Repše
Tajnica: Nuša Repše
Blagajničarka: Jožica Valenčak
Upravni odbor: Ljubo Arsov, Matjaž Erčulj, Tomo Homan, Zinka Kosmač, Danica Pandel, Nuša Repše, Dunja Špendal in Jožica Valenčak.


DELOVANJE KOMISIJE ZA UREJENOST KRAJA, VARSTVO NARAVE IN DEDIŠČINE TER TURISTIČNE PONUDBE

Leta 2001 so bili postavljeni prvi zametki današnje komisije. Začetki so bili, kot je to običajno, samo pohvaliti občane Trzina za urejene vrtove, balkone, sadovnjake itd.

Sedaj ocenjujemo po točno dodelanih kriterijih. Na podlagi Pravil Turističnega društva  Kanja Trzin in usmeritev Projekta TZ Slovenije “Slovenija-moja dežela lepa in gostoljubna”,  je upravni odbor TDK Trzin na 41. seji dne, 26. marca 2007,  sprejel Pravilnik o merilih in kriterijih za tekmovanje za urejenost kraja, varstva narave in dediščine ter turistične ponudbe v občini  Trzin. TD  je imenovalo sedem člansko komisijo, sestavljeno s člani iz vseh delov Trzina, predstavnikom Občine Trzin za pomoč pri strokovnih opravilih in predstavnikom Osnovne šole Trzin.

Komisija v glasilu Odsev mesečno obvešča in vabi ljubitelje cvetja, da urejajo svojo okolico glede na letni čas. Istočasno so naprošeni, da povabijo komisijo na oglede svojih ali tujih vrtov. Poleg tega člani komisije sami večkrat letno opravijo obhode in zabeležijo svoja opažanja. V poletnem času se zbere predloge in prične s fotografiranjem. Vsak lastnik je naprošen za dovoljenje, ker je to tudi strinjanje za tekmovanje. V začetku jeseni, ko so v grobem narejeni vsi foto kolaži, se člani komisije zberejo in le-te ogledajo. Vsak ima seznam z zaporedno številko foto kolaža in na koncu tudi vsako številko oceni. Predsednica komisije s podpredsednikom TDK  posamezne ocene vpiše k priimkom in naslovom tekmovalcev. Rezultat je objavljen na prireditvi vsako leto, zadnji petek v mesecu novembru, kjer so prikazani foto-audio kolaži nagrajenih ob programu trzinskih izvajalcev.

Po pravilniku se vsako leto podeli:

 • 3 zahvale tistim, ki so priznanja že dobili v preteklih letih, vendar še naprej vzorno skrbijo za urejenost
 • 5 priznanj za najlepše urejene domove, skupine hiš, ulice, balkone ipd.
 • do 3 priznanja na področju varovanja narave in dediščine
 • 3 priznanja ustanovam, podjetnikom ipd., ki so pomembno prispevali k gostoljubnosti in turistični prepoznavnosti kraja in
 • 1 “osat”